Sekretess och säkerhet

Alla anställda på MIC Lab AB har tystnadsplikt enligt Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). MIC Lab har även vidtagit en rad åtgärder för att den digitala filöverföringen på www.miclab.se ska vara säker.

Tystnadsplikt

Tystnadsplikt innebär förbud mot att lämna ut sekretessbelagda uppgifter, vilket även inkluderar inspelade samtal. Klienten skall kunna vara säker på att ingenting förs vidare om hans eller hennes personliga förhållanden eller hälsotillstånd. Likaså behandlas kodningsresultat för enskilda rådgivare och verksamheter konfidentiellt utan insyn från utomstående. 

På MIC Lab ska kodare inte koda samtal där kodaren har en koppling till klienten eller rådgivaren. 

Vid forskning krävs att studier granskas och godkänns av en etikprövningsnämnd. Vidare avidentifieras alla data som inkluderats i studien, liksom all beskrivande statistik över MIC Labs verksamhet.

Säker förbindelse

MIC Lab använder en krypterad förbindelse mellan användarens dator och MIC Lab´s webb-server. Vid ett anrop mot www.miclab.se används automatisk s.k. https-anslutning, vilket visar att webb-platsen använder krypterad förbindelse. För att komma in på www.miclab.se krävs personlig inloggning.

Personlig inloggning

Alla användare på www.miclab.se har ett personligt konto med unikt användar-id och lösenord. Rådgivare kan endast lyssna till sina egna samtal och kodare kan endast lyssna på de samtal de blivit tilldelade.  

Uppladdade samtal

Inspelade samtal laddas upp till användarens personliga konto. Ljudfilen används av MIC Lab under kodningsprocessen och finns tillgänglig under 60 dagar, varefter filen automatiskt raderas. Ägaren av ljudfilen kan dock förlänga antalet dagar ljudfilen finns tillgänglig på hemsidan. 

Forskningssamtal undantas från radering. Har man accepterat deltagande i en studie så faller de data som produceras under universitetets regler för att säkra forskningsdata.

Klient

Rådgivare som laddar upp samtal för kodning uppmanas att inte ha med uppgifter i samtalet som kan identifiera klienten (namn, personnummer, adress eller telefonnummer). Detta för att öka säkerheten ytterligare. Vi förutsätter att rådgivaren försäkrat sig om klientens samtycke till att bli inspelad.