Så går kodningen till

Kodning sker med hjälp av kodningsmanualer. Rådgivare kodas enligt MITI-manualen. För att koda klient, används CLEAR-manualen eller den mer specifika CLAMI-manualen. 

Klientyttranden har samband med vad klienten senare gör varför kodning av klientyttranden är intressant vid lärande av MI samt vid utvärdering av samtal. Manualen MI-SCOPE kodar både klient och rådgivare samtidigt och deras interaktion. Samtliga manualer finns tillgängliga och översatta till svenska.

Samma samtal kan kodas utifrån både MITI och CLEAR (CLAMI).  Genom att i utskrifter av samtal koda alla rådgivarens yttranden enligt MITI och alla klientyttranden enligt CLEAR kartläggs hur rådgivarbeteenden och klientresponser förhåller sig till varandra.  

MITI 4.2.1

Med hjälp av MITI (”Motivational Interviewing Treatment Integrity Coding Manual") kodas 14 variabler hos rådgivaren i syfte att besvara hur väl MI tillämpas i ett samtal. Fyra övergripande variabler kodas, sammanfattade i två komponenter: Relationsvariabeln (Empati och Partnerskap) samt Tekniska variabeln (Främja förändringstal och Dämpa Bibehållandetal). Tio specifika beteenden kodas som  frekvensräkning (Information, Övertala, Övertala med tillstånd, Fråga, Enkel reflektion, Komplex reflektion, Bekräfta, Söka samarbete, Betona autonomi, Konfrontera).

MITI 2.0 publicerades 2003 och uppdaterades med stöd av ny forskning till versionerna, MITI 3.0, senare MITI 3.1 och i  juni 2015 till MITI 4.2.1.

CLEAR

Med hjälp av CLEAR (”Client Language EAsy Rating”) kategoriseras olika typer av klientyttranden som talar för respektive mot förändring av ett Förändringsmål (Målbeteende). Manualens upphovsmän rekommenderar att hela sessionen kodas och inte bara 20 minuter som i MITI. Yttranden för respektive mot förändring definieras i sex underkategorier och kodas som frekvensräkning. Kodningen sammanfattas i procent förändringstal (frekvensen förändringstal / frekvensen förändringstal + frekvensen bibehållandetal). 

CLEAR-manual

Tomt CLEAR-protokoll

CLAMI

Med hjälp av CLAMI (”Client Language Assessment in Motivational Interviewing”) kategoriseras olika typer av klientyttranden som talar för respektive mot förändring av ett Förändringsmål (Målbeteende).  Klientyttranden kan kodas med CLAMI om samtalet transkriberas.  Yttranden för respektive mot förändring kodas som frekvensräkning och definieras i fem kategorier (Skäl, Åtagande, Ta steg, Övrigt, Neutral) varav Skäl i tre underkategorier (Vilja, Förmåga, Behov).

MI-SCOPE

Med MI-SCOPE-manualen ("Motivational Interviewing Sequential Code for Observing Process Exchanges (MI-SCOPE) Coder's Manual") kodas transkriberade samtal mellan en rådgivare och en klient. Kodningen utförs i två steg, där första steget är att dela upp utskriften i olika yttranden och i det andra steget koda yttrandena. Förutom att rådgivares och klienters yttranden kategoriseras kodas hur rådgivarens yttranden antas inverka på klientens yttrande. MI-SCOPE-kodning används för att undersöka vad som är verksamma komponenter i samtalsprocessen.