Så tränas kodarna

Kodningen på MIC Lab görs på samma sätt som vid vetenskaplig prövning av MI. Oberoende av vem som kodar på MIC Lab ska samma bedömning göras och bedömningen ska inte variera från ett år till ett annat. För att arbeta som professionell kodare på MIC Lab krävs kontinuerlig träning och reliabilitetsprövning.

Utbildning

För att utbilda sig till professionell MITI-kodare på MIC Lab krävs en grundutbildning som examineras med en reliabilitetskontroll. Därefter krävs kontinuerlig träning.

Vid inrättandet av MIC Lab 2005 utbildade sig de första kodarna av Dr Moyers som med medarbetare utvecklat MITI vid University of New Mexico, USA. Under 2005 utbildade Dr Moyers och Dr Ernst kodarna på MIC Lab, under 2006 igen av Dr Ernst och Dr Yahne samt 2007 utbildades MIC Lab-kodare i den reviderade versionen av MITI samt i CLAMI av Dr Ernst. Under 2015 utbildade Dr Ernst MIC Lab-kodarna i MITI 4.2.1

Träningsmöten

Kodarna på MIC Lab tränar gemensamt 2-3 timmar varje vecka. Under mötena kodas samma samtal gemensamt och oberoende av varandra. Svårigheter i de individuella kodningarna diskuteras. Vid svåra bedömningar, som inte täcks av MITI-manualen utformas tillägg som komplement till manualen. Under träningsmöten utvecklas och förbättras pedagogiken i återkoppling av kodningsresultat till den som låter koda samtal.

Interbedömarreliabilitet

Ett mått på reliabilitet för var och en av kodarna erhålls var 6:e månad genom att slumpvis utvalda samtal som inkommer till MIC Lab kodas av samtliga kodare. Därefter görs beräkning av reliabiliteten mellan kodarna. Reliabiliteten mellan kodarna i respektive variabel i MITI har befunnit vara mellan ”god” och ”utmärkt” enligt de statistiska tumregler som angivits av Cicchetti (1994).