Kvalitetssäkring av verksamhet

Olika verksamheter t.ex. institutioner, behandlingshem, vårdcentraler, kommunens miljökontor kan få sitt MI-utövande kvalitetssäkrat. Kvalitetsäkring görs på två olika nivåer: ”Vetenskaplig bedömning av MI- kompetens” och ”Monitorering av MI- kompetens”. Kontakta gärna MIC Lab för mer information om kvalitetssäkring av verksamhet. kontakt@miclab.se

Vetenskaplig bedömning av MI kompetens

Vid ’Vetenskaplig bedömning av MI kompetens’ krävs samma procedurer som vid vetenskaplig prövning av MI. Denna typ av kvalitetsäkring används för att visa att den MI som görs är evidensbaserad. Verksamheten spelar då in alla samtal där MI används under viss tidsperiod. Tre slumpvis utvalda samtal per kvartal och rådgivare kodas därefter av MIC Lab.

Efter genomförd kvalitetssäkring utfärdas ett intyg och MIC Lab sammanställer en kort rapport där kodningsresultaten anonymiseras och sammanställs så att ingen enskild behandlare kan identifieras. Rådgivargruppens visade MI kompetens redovisas och relateras till rekommenderade kompetensnivåer för baskompetens respektive skicklighet i MI enligt MITI.

Kvalitetssäkringen kan kombineras med att rådgivarna får återkoppling på sina prestationer endera genom att verksamheten organiserar handledning där kodningsprotokollen används som underlag eller genom att MIC Lab ger rådgivare återkoppling per telefon på ett eller flera samtal som har kodats. Rådgivaren ges möjlighet att diskutera samtalet och kodningen direkt med kodaren.

Monitorering av MI kompetens 

Vid ’Monitorering av MI kompetens’ används ett samtal per rådgivare och kvartal för kodning. Rådgivare eller verksamhet väljer vilket samtal som ska skickas in till MIC Lab. Efter genomförd kvalitetssäkring utfärdar MIC Lab intyg på att verksamheten kontinuerligt förser sig med oberoende feedback på sitt MI-utövande.

Monitorering av MI kan kombineras med att rådgivarna får återkoppling på sina prestationer endera genom att verksamheten organiserar handledning där kodningsprotokollen används som underlag eller genom att MIC Lab ger rådgivare återkoppling per telefon på ett eller flera samtal som har kodats. Rådgivaren ges möjlighet att diskutera samtalet och kodningen direkt med kodaren.